Trefwoorden

*Ablatio retinae= Loslating van het netvlies; splijting van netvlies tussen pigmentlaag en zenuwcel-laag.

 • Adaptatie = het aanmeten van prismabrillen; op beperkingniveau
 • Adequaat = geschikt voor het beoogde doel
 • Adl = Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL)
 • Adolescent= iemand die bijna volwassen is
 • Allochtoon = Personen die geboren zijn in Turkije, Marokko, Suriname, Nederlandse Antillen, Aruba, voormalig Joegoslavië of in overige landen in Zuid- en Midden-Amerika, Afrika of Azië (met uitzondering van Japan en voormalig Nederlands-Indië) en zij die behoren tot de Molukse bevolkingsgroep, worden ‘allochtoon’ genoemd, evenals hun kinderen
 • Ambivalentie = Het tegelijkertijd of na elkaar aanwezig zijn van tegengestelde waarden = Tegenstrijdigheid, tweeslachtigheid, dualisme
 • ambivalentie= twee tegenovergestelde gedachten of gevoelens ervaren
 • analyseren= ontleden, ontbinden
 • angiogeneseremmers = geneesmiddel dat vorming van nieuwe bloedvaten tegengaat.
 • ANOVA = ‘Analysis of Variance = een toetsingsprocedure om na te gaan of de populatiegemiddelden van twee of meer groepen van elkaar verschillen.
 • antioxidanten = stof die oxidatie tegengaat.
 • Antipsychotica: synoniemen: vormen een groep geneesmiddelen die als voornaamste doel hebben de symptomen van een psychose tegen te gaan.
 • Antropoloog = Bestudeerd de mens
 • Anxiolytica= Geneesmiddelen die angstremmend werken.
 • Apostilb = Apostilb (asb) is een eenheid voor luminantie. Een apostilb is gedefinieerd als de helderheid van een volledig perfect diffuus oppervlak, dat één lumen per vierkante meter reflecteert of emitteert. 1 asb = 1/π cd/m²
 • Arteriële afsluiting= acute afsluiting van een arterie (slagader)
 • at random= willekeurig
 • attribuut = - symbolisch kenmerk - benodigdheden, gereedschappen
 • Basaal = aan de basis liggend
 • bejegening= de manier waarop iemand zich tegenover iemand anders gedraagt; onder meer wijze van benadering door zorgverlener van zorgvrager
 • Benzodiazepinen= Benzodiazepinen zijn medicijnen met een rustgevende en ontspannende werking.
 • Bewerkstelligen = tot stand brengen
 • binoculaire zien = met betrekking tot beide ogen
 • causaal= oorzakelijk, verband tussen oorzaak en gevolg
 • Cerebraal = verstandelijk
 • Cerebrale blindheid = het blind zijn in delen van het gezichtsveld als gevolg van niet-aangeboren hersenschade, waarvan een cva de voornaamste oorzaak vormt.
 • Cohen’s kappa = Cohen's kappa of kortweg kappa is een associatiemaat, die vooral wordt toegepast om de overeenstemming te meten tussen twee beoordelaars van een situatie of tussen de uitkomsten van twee methoden. We gebruiken de Griekse letter κ (kappa) voor de populatiewaarde en de Latijnse letter k voor de steekproefschatting van κ.
 • Compensatie = effectiever rondkijken met het overgebleven, gezonde gezichtsveld; op beperkingniveau
 • Consensus = eenstemmigheid, overeenstemming van mening
 • consequentie= gevolg
 • constructivistisch = De constructivisten zijn dan ook van mening dat cultuur door individuen wordt gecreëerd. Hierbij wordt geput uit verschillende cultuurbronnen.
 • Contaminerend = bevlekkend
 • Contraherend = samentrekkend
 • Correlatie = wederzijdse relatie, onderlinge afhankelijkheid
 • corresponderen= - briefwisseling houden- overeenkomen
 • Cortex = hersenschors
 • Corticaal = met betrekking tot de cortex
 • Critical Flicker Fusion (ccf) = de hoogste frequentie waarop je een stimulus nog ziet knipperen
 • culturalistisch = In de culturalistische opvatting wordt cultuur beschouwd als een (gegeven) geheel van ervaringen, kennis, normen, waarden, betekenissen en symbolen dat door de leden van een bepaalde groep wordt gedeeld. Door deze gezamenlijke cultuur ordenen mensen de hun omringende wereld.
 • Cva = herseninfarct of hersenbloeding
 • Dementia praecox= schizofrenie
 • Detectie = iets zien, maar niet kunnen zeggen wat
 • deviant= afwijkend
 • Diffuus = Een breedvoerige, omslachtige stijl
 • Diversiteit = De verschillen in waarden, attitudes, cultuur, overtuigingen, etnische achtergrond, seksuele geaardheid, kennis, vaardigheden en levenservaring tussen de individuen binnen een groep
 • Drusen = hyaliene verdikkingen in het membraan van de discus nervi optici
 • Dynamische perimetrie = bepalen waar de grens van de waarneming ligt.
 • ergoftalmologie = de leer van de interactie tussen visuele modaliteiten (functies) en werk.
 • Etiketteren = Betitelen, labelen
 • Etnisch = Uit of betrekking hebben op een bepaalde cultuur / een volk in zijn geheel / -van de volken -volkenkundig / [bijvoeglijk naamwoord]• wat te maken heeft met verschillende volkeren. vb:onverdraagzaamheid is in dit geval een etnisch probleem

• etnische minderheden [volkeren die in een ander land wonen dan waar ze oorspronkelijk thuishoorden]

 • Excentriciteit = buitenissigheid/buitensporig/vreemdheid
 • Existentieel = Verband houdend met het menselijk bestaan
 • Falsifiëren = aantonen dat een theorie of uitspraak onjuist is
 • Farmacotherapie= behandeling van ziekten en aandoeningen met geneesmiddelen
 • Fmri = Functionele MRI of functionele Magnetische Resonantie Imaging (fMRI) is een type van gespecialiseerde MRI-scan. Het meet de hemodynamische respons (verandering in de bloedstroom) in verband met neurale activiteit in de hersenen of het ruggenmerg van de mens of andere dieren.
 • Fovea = het centrum van het gezichtsveld
 • Functional outcome measures = maatregelen voor het functioneel resultaat
 • Geassocieerd = in verband gebracht met …
 • Geen detectie = niets zien
 • Geplot = gemeten
 • Gerelateerd =in verband gebracht met…
 • Hemianopsie = halfzijdige blindheid
 • Hulpverlening = De zorg vanuit de overheid voor mensen die hulp nodig hebben.
 • hyperpigmentaties = wordt meer pigment in de huid aangemaakt dan dit zou mogen.
 • Impliceren = met zich meebrengen
 • inadequaat = Niet passend, ongeschikt
 • inadequaat= niet passen, ongeschikt
 • Integratie = Het samenbundelen of doen samenwerken van verschillende afzonderlijke eenheden tot een geheel op een hoger niveau
 • Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid = de mate waarin de waarnemingen van twee of meer onafhankelijke beoordelaars in overeenstemming zijn.
 • Intraclass-correlatie = methode om de correlatie tussen twee variabelen te bepalen
 • Kwalificeren = benoemen/beschrijven als, geschikt maken
 • Loepbril = bril om woorden te vergroten
 • Luminantie = De hoeveelheid licht, die door een oppervlak wordt uitgestraald of weerkaatst.
 • Macula lutea = gebied aan de achterkant van het netvlies waar zich alleen kegeltjes in de lichtgevoelige laag bevinden.
 • manipuleren= beïnvloeden, bewerken
 • Methodisch = Ordelijk, systematisch, geregeld
 • Minimaliseren = Als onbeduidend voorstellen
 • Monoculus = verband voor één oog
 • Multifocaal = meerdere sterktes
 • neovascularisatie = nieuwgroei van de kleine bloedvaten.
 • Niet-saillant = klein, zwak, kortdurend en/of gestabiliseerd
 • Onafhankelijkheid = vrijheid, zelfstandigheid
 • Optometrist = persoon die oogmetingen doet, het opsporen van afwijkingen en het aanmeten van brillen en lenzen doet.
 • Ouderdomsmaculadegeneratie = aandoening van de centrale zone van het netvlies.
 • Papillitis=betekent 'ontsteking (-itis) van een papil
 • Parafoveale fixatie = het retinale beeld van het fixatiebeeld bevind zich vlak naast de fovea, ofwel iemand richt de blik net naast het fixatiepunt.
 • Participatie = Actieve deelname
 • Periferie = buitenkant
 • Perimeter = toestel voor het bepalen van de omvang van het gezichtsveld, instrument voor het bepalen van het gezichtsveld
 • Perimetrie = gezichtsveld-onderzoek
 • Pragmatisch = aanwendbaar, toepasselijk, algemeen nuttig, leerrijk, over oorzaak en uitwerking onderrigtende en uitsluitsel gevende
 • Predictiekracht = de mate waarin iets al dan niet voorspelbaar is
 • Prismabril = bril, met nasaal geplaatste prismaglazen, ter behandeling van evenwichtsstoornissen
 • prosociale= omvat gedragingen die bedoeld zijn om anderen voordeel te geven
 • Pseudo-recognitie = herkennen van vorm óf kleur
 • Psychoanaleptica= geneesmiddelen met een oppeppende werking waardoor de vermoeidheid wordt verminderd, iemand actiever wordt, de drang om te slapen vermindert en iemand alerter wordt. synoniem: psychotonicum
 • Psychodysleptica= Bewustzijnsverruimende middelen,bewustzijnsveranderende middelen
 • Psychofarmaca= Groep van medicijnen die aangrijpen op het centrale zenuwstelsel en werkzaam zijn tegen psychische aandoeningen.
 • Psycholeptica= Bewustzijnsverlagende middelen
 • Recognitie = herkennen vorm én kleur
 • Reconstrueren = herbouwen, het vroegere geheel ineen zetten
 • reduceren= beperken, herleiden, omrekenen
 • Refractie= wijziging van de oriëntatie van de golffronten van een lopende golf bij de passage van een scheidingsvlak tussen twee gebieden, waarin de fasesnelheden verschillend zijn
 • Regressies = terugsprongen in de tekst
 • reïficerende benadering van cultuur = cultuur wordt gezien als een ‘ding’ dat individuen ‘hebben’ of ‘niet hebben’.
 • relateren= in verband brengen met
 • Relatief = betrekkelijk
 • Residuele restcapaciteit = gespaard gebleven neuronen
 • Restauratie = het terugdringen van het defect zelf; op stoornisniveau
 • Restauratief = herstellend
 • Retina = netvlies
 • Retinotopic mapping-techniek = is een standaard procedure die wordt gebruikt om de grenzen van de vroege visuele gebieden in de occipitale cortex (visuele systeem in het achterhoofd) te definiëren.
 • Saccades = oogsprongen, een oogbeweging naar een nieuw fixatiepunt
 • Saillant = groot, veel licht, lange stimulusduur en/of bewegend
 • Scotoom = uitval van een stukje gezichtsveld dat is omgeven door een gebied met betere of normale visus.
 • SEM = Society for Experimental Mechanics
 • Significant = niet aan toeval toe te schrijven en dus betekenisvol
 • significant= niet aan toeval toe te schrijven en dus betekenisvol
 • Sociaal Huis = Om de kloof tussen de burger en de politieke besturen te overbruggen moeten we ervoor zorgen dat mensen zo goed mogelijk geholpen worden in hun zoektocht naar oplossingen voor hun persoonlijke problemen.
 • Sociale zekerheidsrechten = Sociale zekerheid is een publiek stelsel dat bedoeld is om inkomen en / of verzorging te garanderen voor natuurlijke personen of gezinnen (of andere samenlevingsvormen) die, tijdelijk of blijvend, niet (langer) in staat worden geacht om zelf in (voldoende) inkomen en / of verzorging te voorzien.
 • Spatiële eigenschappen = eigenschappen die leiden tot een vooruitgang
 • Standloep = voorwerp om teksten te vergroten
 • Statische perimetrie = bepalen hoe ‘diep’ een gezichtsvelddefect is.
 • stigma= een afwijkend en ongewenst kenmerk van een person of groep dat negatieve reacties bij anderen oproept
 • Substantial agreement = belangrijke overeenkomst
 • Succes rate = het percentage personen dat na training gezichtsveld uitbreiding laat zien
 • Temporele eigenschappen = op tijdsduur berustende eigenschappen/tijdelijke eigenschappen
 • Transfereffecten = effecten als gevolg van een verandering
 • Traumatisch = Een algemene aanduiding voor 1) lichamelijk letsel dat het gevolg is van een ongeluk of geweld, of 2) een psychisch zeer aangrijpende gebeurtenis
 • Univariaat = De uitkomsten, of de kansverdeling van die uitkomsten, van een enkele kansvariabele
 • univariate = De uitkomsten, of de kansverdeling van die uitkomsten, van een enkele kansvariabele.
 • variabelen= grootheden die elke willekeurig waarde, al dan niet gelegen op een interval, kan aannemen
 • Veneuze afsluiting= acute afsluiting van een arterie
 • VEP-metingen = meting van de signalen die lopen van het oog naar het ziencentrum in de hersenen. Visually Evoked Potentials (VEP).
 • Verdisconteerd = Iets doorberekenen voordat het gebeurt. Wordt vaak gebruikt om het uitblijven van een koersreactie te verklaren
 • Verifiëren = onderzoeken of iets echt/juist is
 • vignet= herkenningsplaatje
 • Vignetten = Een uit elementen samengesteld, decoratief handelsmerk
 • visueel= het zien betreffend
 • Visuele velddefecten = defecten in het gezichtsveld
 • Wigvormig = in de vorm van een wig (driehoekig)
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License